Mopholosi Oa Hau

The prodigal son asking his father for his inheritance

Ana u motho ea thabileng bophelong? Ts’abo le letsoalo la molato li ka nka thabo ea hau. U bile u ka ipotsa hore na; “ebe ke joang u ka lulang u thabile?

Ke na le litaba tse monate hape li le molemo bakeng sa hau. Hona le motho ea ka u thusang .  Motho a ka u tsoarela libe tsohle ‘me a u fa thabo e sa feleng. Lebitso la Hae ke Jesu. Ha nke ke u qoqele ka Eena. Ntata’e, eleng Molimo, ke Eena ea hlolileng lefats’e, a ba etsa tsohle tse ho lona. ’Me batho bohle ‘mopo oa liatla tsa Hae.

Molimo oa re rata. O rata motho e mong le e mong lefats’eng. Molimo o re rata hoo a bileng a romela Mora oa hae Jesu, ea inosi, lefats’eng . Ha Jesu a ne a le lefats’eng, u ile a folisa ba kulang, a ts’elisa ba hlomohileng. Lifofu le tsona tsa bona. O ile a ruta batho litaba tse ngata haholo ka tsa ‘muso oa Maholimo.

Qetella litaba tsa: Mopholosi Oa Hau

Jesu o ne a batla hore rona batho re utloisise lerato le leholo leo Ntate a re ratang ka lona. O kile a ruta ka setsoantso ho hlalosa lerato la Molimo ntatae ho batho. O ka bala qhotsulo ea litaba tsa setsoantso bebeleng ho LUKA 15:11-24. E re:

“Le hona a re: Motho oa horeng o ne a na le bara ba babeli. E monyenyane oa bona a re ho ntatae: Ntate, mphe karolo ea letlotlo eo e tla ba ea ka. ‘Me a ba arolela lintho tsa hae. 

Ha feta matsatsi a se makae, mora oa hae e monyenyane a bokella tsohle, a fallela naheng e hole, a qhalanya letlotlo la hae teng ka ho phela ka bohlola. Eitse hobane a qete tsohle, ha oa tlala e kholo lefats’eng leo; ‘me a qala ho hloka. A ea tholoa ke e mong oa batho ba naha eo; eo a mo romela merakeng ea hae ho alosa likolobe. O ne a lakatsa ho khorisa mpa ya hae ka makhapetla a jeoang ke likolobe; empa o ne a sa fuoe ke motho.

The prodigal son feeding the pigs

Eaba moo a ikhopolang, a re: Bahlanka ba bangata hakakang ha ntate ba hloloang ke bohobe; ‘me nna mona ke bolaoa ke tlala! Ke tla tsoha, ke ee ho ntate; ‘me ke tla re ho eena: Ntate, ke sitetsoe leholimo le oena; ha ke sa tshwanela ho bitswa mora oa hao; o nketse ea joaloka e mong oa bahlanka ba hao. 

Eaba o tloha, a ea ho ntatae. Eare ha a sa le hole, ntatae a ‘mona, a mo utloela bohloko, a matha, a itihela molalengoa hae, a mo aka. Empa mora a re ho eena: Ntate, ke sitetsoe leholimo le oena, ‘me ha ke sa tsoanela ho bitsoa mora oa hao.

Empa ntatae a re ho bahlanka ba hae: Phakisang, le tlise seaparo se selelele sa bohlokoa, le mo apese sona; le mo kenye lesale monoaneng, le be le mo roese lieta maotong; ‘me le tlise namane e nontsitsoeng, le e hlabe, re tle re je, re nyakalle. Hobane mora enoa oa ka o ne a shoele, ‘me joale o boetse o pholohile; o ne a lahlehile, ‘me joale o boetse o fumanoe.’ Me ba qala ho nyakalla.”

The father welcoming the prodigal son home

Rona kaofela lefats’eng re joaloka Mora enoa; re ile ra lahla Molimo, Ntat’a rona. “Hobane bohle ba sitiloe, ‘me ha ba tsoaneloe ke khanya / ho bitsoa bana ba Molimo” BA-ROMA 3:23

Re sentse le hona ho bapala ka menyetla le le lintho tse ntle tseo neng re li filoe. Ra phela ka boikhabi le ipeha bora ho Molimo. Kajeno Ntata rona ea Maholimong o re biletsa le ho re memela ho tla ho Jesu. O re emetse ka liatla tse bulehileng hore amohela. Jesu o re bontsitse lerato la Hae ka ho fana ka bophelo ba hae ele sehlabelo bakeng sa libe tsa rona le tsa lefats’e lohle. O ile a utloisoa bohloko a lahloa, ‘me a lesa batho ba khopo hore bam o khokhothele le ho mo thakhisa sefapanong. Empa ka matla  Molimo o ile a tsoha bafung ‘me o phela ka ho sa feleng.

Tloho ho Jesu ‘me u mo kope ho ts’oarela libe tsa hau. Hang ha bona ho soaba hoa hau bakeng sa litlolo le bokhopo ba hau.  O tla u ts’oarela ‘me a u hlatsoe libe ka mali a hae a ile a ts’oloa sefapanong. Hona e tlaba boitsebelo bo makatsang le ho hlolla, ‘me u tlaba ‘mopuoa e mocha. Bophelo ba hau bo tla nka mothinya  le moelelo o mocha.Morena  Jesu o na le bokhoni ba ho re buseletsa khotso le nyakallo e makatsang bakeng sa ts’abo le letsoalo la molato tse tsoereng maphelo a rona. ‘Me e tlaba Eena Molopolli le Mopholosioa hau.

Hokahana le Rona

Kopa libukana

Pale Eo U Lokelang Ho E Tseba

Bible and Candle

Tsimolohong ho ne ho sena letho holima lefats’e.

Ho be ho se litlhapi.

Ho sena linaleli sebakeng sa leholimo.

Qetella litaba tsa: Pale Eo U Lokelang Ho E Tseba

Ho sena maoatle, leha e le lipalesa tsa naha.

Lefats’e le le feela,  ‘me le tletse lefifi.

Empa Molimo Eena, o ne a le teng.

Molimo o ne a na le morero o motle. ‘Me o ne ana le mohopolo oa lefats’e le khahlehang. ‘Me eitse ha a ratile, a fela a le etsa. Molimo o hlolile lefats’e joalo feela, ntle ho kopanya letho empa ka polelo ea taelo, eaba o re: “lefats’e ha le be teng” eaba le fela le eba teng. A etsa leseli. A etsa linoka le maoatle, a apesa lefats’e ka joang ba naha, le linonyana, le liphoofolo, le lifate. ‘Me a qetella ka ho bopa motho ka sets’oano le sebopeho sa hae. A ba etsa e le e motona le e motsehali. ‘Me mabitso a bona eaba Adama le Eva.

‘Me Molimo a ba rata haholo. ‘Me mantsibua ha ho pholile, Molimo o ne a ba etela ts’imong e ntle ea Edene. Ts’imo eohle ne ba ee filoe ho ithabisa le ho ja ho tsoa ho eona, ha ese sefate se le seng feela, se har’a ts’imo, seo Molimo a ba hanetseng ka sona hore ba se seje. ‘Me Adama le Eva ba ne bathabile ka matsatsi ohle, eaba satane, sera sa Molimo,o oa ba leka. ‘Me ba amohela teko ea hae ‘me ba latsoa le ho ja sefate seo Molimo a ba laetseng hore ba se se je. Ba siteloa Molimo ka hona. Eaba lekhetlo la bona la pele la ho soaba le ho hlajoa ke lihlong tse kholo. Eaba ha ba sa buisana le Molimo. Ba ne ba le bohlokong le mats’oenyehong. Ba se ba ke ke ba phela ka ho sa feleng ‘me ba ne ba lokeloa ke lefu. Eaba ba apareloa ke lihlong le masoabi a maholo.

Empa o ile a tsepisa ho ba thusa. A re ha nako li se li phethahetse, o tla romela Mor’a hae Jesu lefats’eng. ‘Me Jesu o tla theoha leholimong, ho etsa tsela ea hore batho ba fumane pheko ea sebe, le ho tlisa tsoarelo.  Hore tsoarelo ea libe e hlahe, O ne a lokela hore a hlokofatsoe a be a shoe bakeng sa batho bohle. Ba ile ba thaba haholo ha Molimo a romela ‘Moloki! Adama le Eva ba ile ba ba le bana le litloholo. Nako ha e ntse e tsamaea, batho ba ‘na ba ata lefats’eng.

Molimo o ne a batla hore motho e mong le e mong a lule a thabile. ‘Me a ba bolella seo ba lokelang ho se etsa. Mona ke lethathamo la melao eo Molimo a ileng a fana ka eona (Exoda 20:3 –17):

  1. U se ke oa ba le melimo e meng pela sefahleho sa ka.
  2. U se ke oa iketsetsa sets’oants’o se betliloeng, leha e le sets’oants’o se le seng sa tse holimo leholimong, leha e le tse lefats’eng.
  3. U se ke oa tlaela ka lebitso la Jehova, Molimo oa hao.
  4. Hopola letsatsi la phomolo (Sabatha) ho le khetha.
  5. Hlompha ntat’ao le ‘m’ao.
  6. U se ke oa bolaea.
  7. U se ke oa feba.
  8. U se ke oa utsoa.
  9. U se ke oa etselletsa oa heno ka leshano.
  10. U se ke oa lakatsa ntlo ea oa heno, u se ke oa lakatsa mosali oa hae.

Melao ena e ile ea ngoloa ka bibeleng hore le rona re tle re ee bale. ‘Me ha re ka lemoha ho ee boloka, eba re tla tlala ka thabo lipelong tsa rona. Empa Satane eena ha rate ha re ka boloka melao eo ea Molimo. ‘Me ka nako tse ling o re bolella hore re utsoe ntho tse ling, ha ho se motho ea re bonang. Empa leha ho le joalo Molimo o tseba tsohle leha batho ba ke ke ba tseba hore u utsoitse. Ka hobane o bona hohle, le sephiring. ‘Me ka nako e ngoe teng, Satane o re leka, ka hore re buoe leshano, ka hore ha hona motho ea tseba le fumana ‘nete ea taba. Empa Molimo oa e tseba. Hobane o utloa tse buoang hohle.

‘Nete ke hore ha re etsa lintho tse tlasa tsutsumetso ea Satane,  re ikutloa molato, ‘me ha re be le thabo ka hare. Molimo oa u rata, ‘me o batla ho re thusa ho etsa ho lokileng, le hore re loke pela hae. Ke ka hoo, a ileng a romela Jesu lefats’eng. Molimo o ile a hopola tsepiso ea hae, ea ho romela ‘Moloki. ‘Me kamora lilemo tse ngata, eaba Jesu oa tsoaloa e le lesea. A hola ea ba monna. A etsa lintho tse kholo tse makatsang. A folisa ba kulang. Lifofu tsa boela tsa bona hape. A hlohonolofatsa bana ba banyenyana.

Jesu ha a ka a etsa letho le lebe, leha e le sebe. O ile a bolella batho ka taba tsa ‘muso oa Molimo, le hore eka khona ba utloe le ho hlompha Molimo. Empa kamora nakoana sera sa Jesu se ile sa ‘molaea, sa mo thakhisa sefapanong, A shoa Jesu.

A utloisoa bohloko, a shoela libe tsa batho bohle ba lefats’e, ‘moho le bona ba ileng ba mo thakhisa sefapanong. Jesu o ile a patoa lebitleng. Eaba ho etsahala see makatsang. Ha a ka a lula lebitleng hore a be a bole. Empa a tsoha bafung!

Eaba o nkeloa maholimong, ka leru. Ha barutuoa ba hae ba mo talimile ha nkeloa holimo, eaba ho hlaha lenyeloi le re ho bona: “ Jesu eo le ‘moneng a nkeloa leholimong, o tla boela a khutla hape”.

Jesu o shoetse libe tsa rona, ‘me o rata ha re ka soabela libe tsa rona, ‘me eaba rea li bolela ho eena. Eena o malala-a-laotsoe ho re tsoarela.

Re ka rapela Ntate Molimo ka nako eohle. ‘Me Eena o utloa lentsoe le leng le le leng, ‘me o tseba mehopolo eohle. Ke Eena feela ea etsang re ikutloe re tletse ka thabo ka hare tsoarelong ea libe. ‘Me re qale re utloe re batla ho etsa ho lokileng. Le hona ho bonts’a batho mohau le mosa.

Molimo o bopile motho e mong le e mong a mo fa, boikhethelo, re ka khetha ho latela Molimo, kapa ho latela Satane. Empa lentsoe la Molimo le re: ha re lahla Molimo re lahla bophelo, ‘me o tla re lahlela liheleng. ‘Me lihele ke n’galo e ts’abehang eo ho leng lillo, litsikitlano tsa meno, le ho cha ka ho sa feleng.

Empa ha re khetha ho rata le ho utloa Jesu , re tla ruoa ‘muso oa maholimo, ‘me O tla re nkela leholimong. Leholimo ke sebaka se setle ka tsela e hlollang, lehae la Molimo le Mor’a hae, Jesu. Ke lehae la lerato le leseli feela. Moo re tlo lula re thabile ka mehla hobane ha hona lillo, bohloko, le bokulo.

Hokahana le Rona

Kopa libukana

Qholotso Ea Ho Etsa Khetho E Nepahetseng

Bophelo bo etsa hore motho a iphumane a le mothating oa ho etsa liqeto hangata le hangata. Bonnete ke hore motho o etsa liqeto letsatsi le letsatsi. Ka nako e ngoe khetho e etsoa kantle ho boinahano bo tebileng. Empa ka nako e ngoe teng khetho e hloka boinahano le kelo-hloko e batsi. Hangata tseo eleng tsa bohlokoa tsona ebe li etsoa ka ho ba hlokolosi haholo.  

Potso e ka ba hore; Ke eng eo u ee nkang ele ea bohlokoa?

Ntate Molimo, ha bopa motho, o ile a mo fa bolokolohi ba ho etsa khetho. Ka hona re ke ke ra qhelela ka theko boikarabello leha ele litlamorao tsa khetho tsa rona, ka ho tseba hore boholo ba tsona li tla ba li litlamorao tsa bosafeleng.

Ha re ke re shebe ba ba bang ba batho ba mehla ea bibele, tsela eo neng ba etsa khetho ka teng. Tse ling e ne ele tse ntle, ha tse ling e bile tse mpe. Moshe, monn’a Molimo, eena o ile a ikhethela “ A mpa a ikhethela ho ts’oengoa le sechaba sa Molimo, eseng ho thabela menate ea libe e felang kapele” (Ba-Heberu 11:25).  Moshe o ne a shebile moputso oo a neng a tla o fumana kamora lefu. Ho khetha metsoalle ea Ba-kreste ke qeto e molemo ka sebele.

Pele ho moroallo oa metsi “Bara ba Molimo ba bona barali ba batho hoba ba batle, ‘me ba inkela basali hara bohle bao ba ikhethetseng bona”. (Genese 6:2). Eaba ba etsa qeto ba ipapisitse le nama athe ke ts’enyeho ea bona.

Qetella litaba tsa: Qholotso Ea Ho Etsa Khetho E Nepahetseng

“Eaba Lota o ikhethela lehoatata lohle la Jordane… ‘me a hloma litente tsa hae ho ea fihla Sodoma”.(Genese 13:11-12). Makhulo a ne a nonne, ‘me a e na le ntho tse ts’oarehang, empa a lahleheloa ke tsohle ha Sodoma e sengoa ka mollo.

Josefa ha e sa le mohlankana, o ne a khethe ho se its’ilafatse, a lula a hloekile, le ho loka, ‘me a fumants’oa boemo bo phahameng naheng ea Egepeta(Genese 41:41).

Joshua mohlanka oa Molimo, o ile a qholotsa bana ba Israele, “…ikhetheleng kajeno eo le tla mo sebeletsa…” (Joshua 24:15). A mpa a re: “Ha e le ‘na le ba ntlo e aka, re tla sebeletsa Jehova”. Eaba batho ba Israele ba re: “Re tla sebeletsa Jehova” Ho ts’abeng Molimo le ho mosebeletseng ka bots’epehi, ba ileng ba atleha litseleng tsa bona.

Mehleng ea moporofeta Elia, batho ba ne ba lebetse liketso tse matla tsa Molimo, tseo a li entseng hara bona, eaba ba mo furalla ba latela melingoana bo Baale, ‘me seo ha se ka sa thabisa Jehova. Molimo o ile a sebelisa Elia ka nako eo ea bohlokoa, ka tsela e hlollang ho bonts’a matla a hae a sa hloloeng ke letho.  Thabeng ea Karmele, Elia o ile a bitsa mollo ho tsoa leholimong eaba o chesa sehlabelo seo a neng a se entse, ho bonts’a hore Jehova ke Molimo oa ‘nete. O ile a botsa batho a re: “Le tla ba bo-temepeli ho fihlela neng? Ha Jehova e le Molimo, mo lateleng; ha eba ke Baale, mo lateleng.”  Sechaba sohle, ha se bona hoo, sa inama ka lifahleho, sa re: Jehova ke Molimo, Jehova ke Molimo” (1 Marena 18:21, 39).

Daniele mohlankana ea neng a nkiloe ho isoa kholehong Babilona, “A rera pelong ea hae hore a ke ke a its’ilafatsa ka lijo tse behoang tafoleng ea Morena, leha e le ka veine e nooang ke eena”.(Daniel 1:8). Ka baka la seo eena le metsoalle ea hae e meraro, bao le bona ba ileng ba etsa qeto e molemo, ba fumana mohau mahlong a Molimo le Morena oa Babilona. Ha ne ba sa etsa qeto tse hlomphehang ha kaalo, mehlala e kang oa ha Daniele a le lemeneng la litau, le oa banna ba bararo seboping sa mollo, e ka be e sa ngoloa Bibeleng.

Jesu o re fa sets’oants’o, sa Monna ea neng a na le bara ba babeli. Ea monyenyane a batla karolo ea hae ea mafa, eaba o ea naheng e hole, libeng. E ne e se qeto e hantle eo ea ileng a e nka. Kamora ho ja lefa leo a neng a na le lona, a lemoha hore o entse phoso e kholo.. A khetha ho khutlela ntlong ea ntat’ae, a ilo ikokobetsa pela hae. E ile eaba thabo e makatsang ha ba kopana. (Luka 15:11-32).

Morena oa rona Jesu, o ile a tsoaroa ‘me a isoa ka pela Pilato. ‘Me Ba-Juda ba hooa ba re: “Ha u lokolla enoa, ha u motsoalle oa Sesare” Eaba Pilato o nahanisisa ka taba e behiloeng ka pela hae. Eaba o khetha Sesare(Lefats’e), hona le Morena oa khanya ea neng a eme pela hae. A etsa qeto ea hae, ‘me a nehelana ka Jesu hore a thakhisoe.(Johanne 19). Ho khetha lefats’e le menyakoe ea lona ho lebisa ts’enyehong e sa feleng. (2 Petrose 3:10-11).

Ho khetha ho rolela moroalo oa hao ho ngoan’a Molimo, ho ena le ho ts’epa lefats’e ka litaba tsa hao, ke khetho e bohlale ebile e le ntle. Ho nka Morena Jesu e le motsoalle oa hao, ho re tlisetsa Moeletsi ea makatsang maphelong a rona, ea tla re tataisa liqetong tsa bophelo bona.

Motsoalle oa ka ea ntse a bala, Na uena u se u e ntse khetho ea ho latela Morena Jesu Kreste? Na Jesu o haufi le uena hape na ke moratuoa oa haoo, ho feta mang kapa mang lefats’eng? Na u se u amohetse litsela tsa hae, hore ebe litsela tsa hau, ka ho nehelana ka bophelo ba hau ho eena, oa ba oa bolela le ho furalla libe tsa hau tsohle? Na lentsoe la hae, le letle ho uena, na le monate ho feta libuka tseo u kileng oa li bala? Na u se u khethile sebaka e k aba kamoreng ea hau, lapeng ha hau, ka koloing ea hau, kapa hohle moo e ka bang sephiri sa ho nahanisisa le ho kopanela thapelo le Morena oa hau? Ha eba u fela u le oa hae, le Eena e le oa hau, u fihletsoe ke lehlohonolo le felletseng. Ke ho latsoa monate oa leholimo, lefats’eng. ‘Me ho etsa khetho e nepahetseng letsatsi le leng le leng bophelong ba hau ho tla etsa hore u be le bosafeleng bo monate, leholimong.

Hokahana le Rona

Kopa libukana