Pale Eo U Lokelang Ho E Tseba

Bible and Candle

Tsimolohong ho ne ho sena letho holima lefats’e.

Ho be ho se litlhapi.

Ho sena linaleli sebakeng sa leholimo.

Qetella litaba tsa: Pale Eo U Lokelang Ho E Tseba

Ho sena maoatle, leha e le lipalesa tsa naha.

Lefats’e le le feela,  ‘me le tletse lefifi.

Empa Molimo Eena, o ne a le teng.

Molimo o ne a na le morero o motle. ‘Me o ne ana le mohopolo oa lefats’e le khahlehang. ‘Me eitse ha a ratile, a fela a le etsa. Molimo o hlolile lefats’e joalo feela, ntle ho kopanya letho empa ka polelo ea taelo, eaba o re: “lefats’e ha le be teng” eaba le fela le eba teng. A etsa leseli. A etsa linoka le maoatle, a apesa lefats’e ka joang ba naha, le linonyana, le liphoofolo, le lifate. ‘Me a qetella ka ho bopa motho ka sets’oano le sebopeho sa hae. A ba etsa e le e motona le e motsehali. ‘Me mabitso a bona eaba Adama le Eva.

‘Me Molimo a ba rata haholo. ‘Me mantsibua ha ho pholile, Molimo o ne a ba etela ts’imong e ntle ea Edene. Ts’imo eohle ne ba ee filoe ho ithabisa le ho ja ho tsoa ho eona, ha ese sefate se le seng feela, se har’a ts’imo, seo Molimo a ba hanetseng ka sona hore ba se seje. ‘Me Adama le Eva ba ne bathabile ka matsatsi ohle, eaba satane, sera sa Molimo,o oa ba leka. ‘Me ba amohela teko ea hae ‘me ba latsoa le ho ja sefate seo Molimo a ba laetseng hore ba se se je. Ba siteloa Molimo ka hona. Eaba lekhetlo la bona la pele la ho soaba le ho hlajoa ke lihlong tse kholo. Eaba ha ba sa buisana le Molimo. Ba ne ba le bohlokong le mats’oenyehong. Ba se ba ke ke ba phela ka ho sa feleng ‘me ba ne ba lokeloa ke lefu. Eaba ba apareloa ke lihlong le masoabi a maholo.

Empa o ile a tsepisa ho ba thusa. A re ha nako li se li phethahetse, o tla romela Mor’a hae Jesu lefats’eng. ‘Me Jesu o tla theoha leholimong, ho etsa tsela ea hore batho ba fumane pheko ea sebe, le ho tlisa tsoarelo.  Hore tsoarelo ea libe e hlahe, O ne a lokela hore a hlokofatsoe a be a shoe bakeng sa batho bohle. Ba ile ba thaba haholo ha Molimo a romela ‘Moloki! Adama le Eva ba ile ba ba le bana le litloholo. Nako ha e ntse e tsamaea, batho ba ‘na ba ata lefats’eng.

Molimo o ne a batla hore motho e mong le e mong a lule a thabile. ‘Me a ba bolella seo ba lokelang ho se etsa. Mona ke lethathamo la melao eo Molimo a ileng a fana ka eona (Exoda 20:3 –17):

  1. U se ke oa ba le melimo e meng pela sefahleho sa ka.
  2. U se ke oa iketsetsa sets’oants’o se betliloeng, leha e le sets’oants’o se le seng sa tse holimo leholimong, leha e le tse lefats’eng.
  3. U se ke oa tlaela ka lebitso la Jehova, Molimo oa hao.
  4. Hopola letsatsi la phomolo (Sabatha) ho le khetha.
  5. Hlompha ntat’ao le ‘m’ao.
  6. U se ke oa bolaea.
  7. U se ke oa feba.
  8. U se ke oa utsoa.
  9. U se ke oa etselletsa oa heno ka leshano.
  10. U se ke oa lakatsa ntlo ea oa heno, u se ke oa lakatsa mosali oa hae.

Melao ena e ile ea ngoloa ka bibeleng hore le rona re tle re ee bale. ‘Me ha re ka lemoha ho ee boloka, eba re tla tlala ka thabo lipelong tsa rona. Empa Satane eena ha rate ha re ka boloka melao eo ea Molimo. ‘Me ka nako tse ling o re bolella hore re utsoe ntho tse ling, ha ho se motho ea re bonang. Empa leha ho le joalo Molimo o tseba tsohle leha batho ba ke ke ba tseba hore u utsoitse. Ka hobane o bona hohle, le sephiring. ‘Me ka nako e ngoe teng, Satane o re leka, ka hore re buoe leshano, ka hore ha hona motho ea tseba le fumana ‘nete ea taba. Empa Molimo oa e tseba. Hobane o utloa tse buoang hohle.

‘Nete ke hore ha re etsa lintho tse tlasa tsutsumetso ea Satane,  re ikutloa molato, ‘me ha re be le thabo ka hare. Molimo oa u rata, ‘me o batla ho re thusa ho etsa ho lokileng, le hore re loke pela hae. Ke ka hoo, a ileng a romela Jesu lefats’eng. Molimo o ile a hopola tsepiso ea hae, ea ho romela ‘Moloki. ‘Me kamora lilemo tse ngata, eaba Jesu oa tsoaloa e le lesea. A hola ea ba monna. A etsa lintho tse kholo tse makatsang. A folisa ba kulang. Lifofu tsa boela tsa bona hape. A hlohonolofatsa bana ba banyenyana.

Jesu ha a ka a etsa letho le lebe, leha e le sebe. O ile a bolella batho ka taba tsa ‘muso oa Molimo, le hore eka khona ba utloe le ho hlompha Molimo. Empa kamora nakoana sera sa Jesu se ile sa ‘molaea, sa mo thakhisa sefapanong, A shoa Jesu.

A utloisoa bohloko, a shoela libe tsa batho bohle ba lefats’e, ‘moho le bona ba ileng ba mo thakhisa sefapanong. Jesu o ile a patoa lebitleng. Eaba ho etsahala see makatsang. Ha a ka a lula lebitleng hore a be a bole. Empa a tsoha bafung!

Eaba o nkeloa maholimong, ka leru. Ha barutuoa ba hae ba mo talimile ha nkeloa holimo, eaba ho hlaha lenyeloi le re ho bona: “ Jesu eo le ‘moneng a nkeloa leholimong, o tla boela a khutla hape”.

Jesu o shoetse libe tsa rona, ‘me o rata ha re ka soabela libe tsa rona, ‘me eaba rea li bolela ho eena. Eena o malala-a-laotsoe ho re tsoarela.

Re ka rapela Ntate Molimo ka nako eohle. ‘Me Eena o utloa lentsoe le leng le le leng, ‘me o tseba mehopolo eohle. Ke Eena feela ea etsang re ikutloe re tletse ka thabo ka hare tsoarelong ea libe. ‘Me re qale re utloe re batla ho etsa ho lokileng. Le hona ho bonts’a batho mohau le mosa.

Molimo o bopile motho e mong le e mong a mo fa, boikhethelo, re ka khetha ho latela Molimo, kapa ho latela Satane. Empa lentsoe la Molimo le re: ha re lahla Molimo re lahla bophelo, ‘me o tla re lahlela liheleng. ‘Me lihele ke n’galo e ts’abehang eo ho leng lillo, litsikitlano tsa meno, le ho cha ka ho sa feleng.

Empa ha re khetha ho rata le ho utloa Jesu , re tla ruoa ‘muso oa maholimo, ‘me O tla re nkela leholimong. Leholimo ke sebaka se setle ka tsela e hlollang, lehae la Molimo le Mor’a hae, Jesu. Ke lehae la lerato le leseli feela. Moo re tlo lula re thabile ka mehla hobane ha hona lillo, bohloko, le bokulo.

Hokahana le Rona

Kopa libukana

Motsoalle Bakeng Sa Hao

Jesu Motsoalle Oa Hao

Jesus is your friend

Ke na le motsoalle. Motsoalle oa sebele eo nkileng k aba le eena ruri eenoa ke ea hlokoang ke batho bohle. Ke oa ‘nete ebile o molemo hoo nka ratang hore o mo tsebe le oena. Lebitso la motsoalle enoa ke mang, ke Jesu. Ntho ee ntle ebile e hlolla ke hore o thahasella hoba motsoalle oa hao. 

Ha nke o behe leseling le sehlohlolong ka eena. Re bala pale le nalane ka hara bebele. Bebel eke buka ea ‘nete. Ke lentsoe la ntate Molimo.

Qetella litaba tsa: Motsoalle Bakeng Sa Hao

God's creation

Jesu ke Mora oa Molimo. Ntate Molimo u mo rometse ho tloha leholimong ho tla  lefats’eng lena hoba Eena mopholosi oa batho bohle. ‘Me Molimo o ratile lefats’e hakaalo (Ho bolela hore o ratile nna le oena) hoo a romileng Mora oa hae a inotsi, eleng Jesu, (Ho shoa  bakeng sa libe tsa rona) ele hore mang le mange a lumelang ho Eena a seke a timela  empa a be le bophelo bo sa feleng. (Johanne 3:16)


Jesu u tlile lefats’eng lena ele lesea le lenyane. A tsoaloa le Maria, ‘me a holisoa ke Maria le Josefa mohats’ae. Jesu tlhahong ea hae u tsoalletsoe ka setaleng sa liphoofolo, ‘me a  behoa ka hara sejelo.

Molimo oa re rata. O rata motho e mong le e mong lefats’eng. Molimo o re rata hoo a bileng a romela Mora oa hae Jesu, ea inosi, lefats’eng . Ha Jesu a ne a le lefats’eng, u ile a folisa ba kulang, a ts’elisa ba hlomohileng. Lifofu le tsona tsa bona. O ile a ruta batho litaba tse ngata haholo ka tsa ‘muso oa Maholimo.
Jesus' birth

Jesu o ile a hola tlasa bohlokomeli ba Josefa le Maria ‘me a ba hlompha . U ile a ba le baena le likhaitseli beo a neng a bapala le hona ho hola le bona. U ne a bile a thusa Josefa ho betla litafole le litulo le tsohle tse etsoang ka lepolanka.

Jesus and the lad with food

Jesu hase a holile a le boemong, a qalella ho ruta batho ka ntatae ea maholimong. A ba lemosa le hoba bonts’a kamoo Molimo a ba ratileng ka teng. A folisa ba kulang mafu a mefuta, a tselisa ba mahlomoleng le ba pelo li robehileng. Kannete ruri ene ele motsoalle le oa bana. Kamehla o ne a thabela ha ban aba lesoa ho tla ho eena. U ne a na le nako le sebaka sa bona. Hona ho ne ho etsa hore ban aba mo rate ‘me ba thahaselle le hona ho rata hoba le eena kamehla.

Leha ho le joalo ba bang ba batho ba ne bas a rate Jesu. Ba ile ba mo nena le ho mo hloea. Ba mo hloea haholo hoo ba ileng bar era ho mo fenetha le ho mo bolaea. Ka letsatsi le leng le mahlonoko ba ile ba bolaea Jesu ka ho mo thakhisa le ho mo khokhothela sefapanong. Jesu u ne a sa etsa tlolo leha ele ngoe ea molao leha ele sebe. Empa u ile a lokela ho shoa sebekeng sa rona baneng ba itsentse ba silafalitsoe ke libe, melato le litlolo tsa rona.

Jesus on the cross

Leha ho le joalo, nalane ea Jesu ha ee felle hona lefung leo le sehloho. Molimo o ile oa mo tsosa hara bafu. ‘Me barutuoa ba hae ba ile bam o bona hang hobane a tsohe bafung. ‘Me ka le leng o ile a nkeloa marung ho ea leholimonh ho eaba le Ntate ‘me o lutse letsohong le letona la Molimo.

Kajeno Jesu oa o bona le hona ho utloa kopo  le lillo tsa hao. U bile o tseba tsohle ka oena, oa o khathalla le ho tsotella. Ake o mo atamele ka thapelo. ‘Me o mo tsebise mathata ohle a hao. U malala-a-laotsoe ho kopanela le oena le ho thusa. O ka inamisa hlooho ea hao, ‘me oa buoa le Eena hohle ka nako tsohle.

Ka letsatsi le leng u tla khutla! ‘me u tla nka bohle ba lumetseng ho Eena ho ba le eena lehaeng le lecha, Leholimong.

Jesus listening to a woman pray

“…ke tla boela ke khutle, ke le nkele ho ‘na, hore moo ‘na ke leng teng, le lona le be teng.” Johanne 14:3

Hokahana le Rona

Kopa libukana

Mpho Ea Molimo: Pale Ea Keresemese

Jesus in a manger

Pele mehla le linako li ba teng, Molimo, Ntate, Mora le Moea, o ne a sa le teng. Boraro bona bo bong, bo teroneng, bo ile ba bopa lefats’e le tsohle tse ho lona. Ho tsoa leratong la hae, O ile a bopa motho ka sebopeho le sets’oano le Eena, eaba o mo beha ts’imong e ntle ea Edene. Motho o ile a siteloa Molimo ka ho se mamele litaelo. Eaba ho sitoa hoo, ea eba ho bitsoang sebe,  eaba sebe se arohanya motho le Molimo. Molimo ha motho a sa sitiloe, a mo laela hore a etse sehlabelo ka phoofolo e nyane e senang sekoli bakeng sa libe tsa bona. Mahlabelo ao kaofela a ileng a etsoa nakong eo, ha li ka tsa hlakola libe empa e ne ele seriti feela sa sehlabelo sa sebele, seo Molimo a ne a tla fan aka sona tefellong ea libe tsa bohle. ‘Me Molimo o ne a tla romela mor’a hae Jesu Kreste, lefats’eng hoba Eena sehlabelo le pheko ea libe tsa batho bohle.

Maria Le Lenyeloi

The angel speaks to Mary

Lilemo tse likete tse ‘ne ha morao, motseng oa Nazaretha, ho be ho phela moroetsana ‘me lebitso la hae ele Maria. O ne a lebelelitsoe lenyalo ke Josefa. Eaba ka letsatsi le leng, lenyeloi le ithlahisa ho moroetsana Maria, ‘me la mo tsebisa hore o tla tsoala, a emole ngoana ka mohlolo, ‘me ngoana eo o khethehile. Eaba le mo tsebisa hore ngoana o tla reoa lebitso la Jesu. Lenyeloi la mo tsebisa hore ngoana ha na hoba le ntata’e oa mali, empa e tlaba Mor’a Molimo. Hobane Maria o tla emolisoa ke Moea o Halalelang eseng monna.

Tsoalo Ea Jesu

Qetella litaba tsa: Mpho Ea Molimo: Pale Ea Keresemese

The star shining over Bethlehem

Ka mora ketelo eo ea lenyeloi, Josefa le Maria ba ile ba nka leeto ho ea Bethlehema oa Judia ka nako ea ho lefa lekhetho.  Eitse ha ba fihla Bethlehema, teropo e ne tletse litila-tila tsa batho. Ba ile ba sokola ntlo ea boroko, ‘me ba lokela ho robala setaleng sa liphoofolo. ‘Me bosiung boo, ke ha Jesu a tla tsoaloa. Maria o ile a phuthela ngoana Jesu hantle eaba o mo beha ka hara sejelo sa liphoofolo.

Balisana

Angels bring glad tidings to the shepherds

Ka bosiu bo lesea le tsoetsoeng ka bona, Thabeng ka theko ho motse, hobe ho le teng balisana ba sa shebile mehlape ea bona ea linku. Lenyeloi la ba hlahela, eaba khanya ea Molimo e ba teela hare. Lenyeloi la re ho bona: “Se ts’abeng, hobane bonang ke le bolella thabo e kholo, ee e tla ba ea sechaba kaofela. Bosiung bona ‘le tsoaletsoe Moloki motseng oa Davida. Ke Jesu Kreste, Morena. Le tla fumana ngoana a phuthetsoe, a robalitsoe sejelong. Eaba bongata ba makhotla a manyeloi  a boka Molimo a re: “Khanya e be ho Molimo maholimong a holimo, khotso ebe lefats’eng “. Eitse ha manyeloi a sa tlohile, balisana ba siea mehlape ea bona, ‘me ba potlakela Bethlehema. Ba fihlela ho le joaloka ha lenyeloi le ba bolelletse, hore na ho tlaba joang ho fihleng hoa bona.

Banna Ba Bohlale

The wise men bring their gifts

Jesu eitse ha tsoaletsoe Bethlehema oa Judea, banna ba bohlale ho tsoa naheng e ngoe, ba fihla Jerusalema. Eaba ba botsa bare: “O kae ea tsoetsoeng Morena oa Ba-Juda?” Hobane re bone naleli ea hae bochabela, ‘me re tlile ho mo khumamela”. Eare ha morena Heroda a utloa a ts’oha haholo. ‘Me a bokella baprista le baruti ba molao. Ba ‘molella, ba re: “Baporofeta ba buile ba re: Morena o tla tsoalloa Bethlehema. Morena Heroda a rom aba bohlale ho tsoma Morena ea tsoetsoeng. Eare ha ba bohlale ba tlohile Jerusalema, eaba naleli e ba etella pela, ea ema holim’a moo ngoana a leng teng, ‘me ba fumana ngoana Jesu. Eaba ba oa ka mangole, ba mo khumamela, ‘me ba phutholla matlotlo a bona, ‘me ba mo nts’etsa limpho tsa khauta, le libano, le mira. Eitse ha ba senoletsoe ke Molimo ka toro, hoe ba se ke ba boela ho Heroda ea khopo, ba khutlela naheng ea bona ka tsela esele.

Lebaka La Mpho Ea Molimo

Jesu e ne ele Mor’a Molimo ka sebele. O ile a phela a sena sebe, a phethahetse litseleng tsa hae tsohle. Jesu ha a le lilemo tse mashome a mararo a qala ho ruta batho ka Molimo, Ntata’e. O ile a etsa mehlolo e mengata, lifofu tsa bona hape, a folisa batho ba bangata mafu a mefuta le hona ho tsosa bafu. Ka holimo ho tsohle, a ruta hore na motho a ka ruoa ‘muso oa maholimo le hoba le bophelo bo sa feleng joang. Eaba o qetella ka ho fana ka bophelo ba hae hoba pheko ea libe tsa lefats’e lohle.

Bibele ho Johanne 3:16 e re: “Hobane Molimo o ratile lefats’e hakalo, o bile a le nea Mora oa Oona ea tsoetsoeng a ‘nosi; hore e mong le e mong ea lumelang ho eena, a se ke a timela, a mpe a be le bophelo bo bo sa feleng” Jesu o tlile lefats’eng ho tla shoa, hore e tle ebe eena sehlabelo sa bohlokoa. Ka lefu la hae, Jesu, o lefile tefo bakeng sa libe tsa rona bohle. ‘Me ha ho sana lebaka la ho etsa sehlabelo se seng bakeng sa libe. ‘Me sena e ne ele phethahatso ea tsepiso ea Molimo bakeng sa ho romela ‘Moloki lefats’eng.

Jesus on the cross

Leha ele mona Jesu a ile a bolaoa ke batho ba babe, ba khopo, lefu le lebitla ha li na matla holima hae. Kamora matsatsi a mararo, o ile a tsoha a hlotse, ‘me a tsoa lebitleng. Kamora matsatsi a tsohile, Jesu o ile a ithlahisa, ‘me a bonoa ke batho ba bangata. ‘Me hamorao, ha sa hlohonolofalitse barutuoa ba hae, eaba o nyolohela leholimong.

Ha re khetha ho lumela le ho nehelana ka maphelo a rona ho Morena Jesu, mali a hae a bohlokoa a khona ho re hlatsoa sebe sohle. Joale ha re khetha ho amohela mpho eena ea pholoho, re boelangoa le Molimo hoba bana ba hae. Morena Jesu eba mopholosi, ‘me re ba lehlohonolo ka hoba bana ba Molimo. Ka letsatsi le leng Jesu oa tla. ‘Me o tla nka balumeli le bahalaleli bohle le eena ho ea leholimong. ‘Me ba phela le Molimo ka ho sa feleng.

Hokahana le Rona

Kopa libukana