Motsoalle Bakeng Sa Hao

Jesu Motsoalle Oa Hao

Jesus is your friend

Ke na le motsoalle. Motsoalle oa sebele eo nkileng k aba le eena ruri eenoa ke ea hlokoang ke batho bohle. Ke oa ‘nete ebile o molemo hoo nka ratang hore o mo tsebe le oena. Lebitso la motsoalle enoa ke mang, ke Jesu. Ntho ee ntle ebile e hlolla ke hore o thahasella hoba motsoalle oa hao. 

Ha nke o behe leseling le sehlohlolong ka eena. Re bala pale le nalane ka hara bebele. Bebel eke buka ea ‘nete. Ke lentsoe la ntate Molimo.

Qetella litaba tsa: Motsoalle Bakeng Sa Hao

God's creation

Jesu ke Mora oa Molimo. Ntate Molimo u mo rometse ho tloha leholimong ho tla  lefats’eng lena hoba Eena mopholosi oa batho bohle. ‘Me Molimo o ratile lefats’e hakaalo (Ho bolela hore o ratile nna le oena) hoo a romileng Mora oa hae a inotsi, eleng Jesu, (Ho shoa  bakeng sa libe tsa rona) ele hore mang le mange a lumelang ho Eena a seke a timela  empa a be le bophelo bo sa feleng. (Johanne 3:16)


Jesu u tlile lefats’eng lena ele lesea le lenyane. A tsoaloa le Maria, ‘me a holisoa ke Maria le Josefa mohats’ae. Jesu tlhahong ea hae u tsoalletsoe ka setaleng sa liphoofolo, ‘me a  behoa ka hara sejelo.

Molimo oa re rata. O rata motho e mong le e mong lefats’eng. Molimo o re rata hoo a bileng a romela Mora oa hae Jesu, ea inosi, lefats’eng . Ha Jesu a ne a le lefats’eng, u ile a folisa ba kulang, a ts’elisa ba hlomohileng. Lifofu le tsona tsa bona. O ile a ruta batho litaba tse ngata haholo ka tsa ‘muso oa Maholimo.
Jesus' birth

Jesu o ile a hola tlasa bohlokomeli ba Josefa le Maria ‘me a ba hlompha . U ile a ba le baena le likhaitseli beo a neng a bapala le hona ho hola le bona. U ne a bile a thusa Josefa ho betla litafole le litulo le tsohle tse etsoang ka lepolanka.

Jesus and the lad with food

Jesu hase a holile a le boemong, a qalella ho ruta batho ka ntatae ea maholimong. A ba lemosa le hoba bonts’a kamoo Molimo a ba ratileng ka teng. A folisa ba kulang mafu a mefuta, a tselisa ba mahlomoleng le ba pelo li robehileng. Kannete ruri ene ele motsoalle le oa bana. Kamehla o ne a thabela ha ban aba lesoa ho tla ho eena. U ne a na le nako le sebaka sa bona. Hona ho ne ho etsa hore ban aba mo rate ‘me ba thahaselle le hona ho rata hoba le eena kamehla.

Leha ho le joalo ba bang ba batho ba ne bas a rate Jesu. Ba ile ba mo nena le ho mo hloea. Ba mo hloea haholo hoo ba ileng bar era ho mo fenetha le ho mo bolaea. Ka letsatsi le leng le mahlonoko ba ile ba bolaea Jesu ka ho mo thakhisa le ho mo khokhothela sefapanong. Jesu u ne a sa etsa tlolo leha ele ngoe ea molao leha ele sebe. Empa u ile a lokela ho shoa sebekeng sa rona baneng ba itsentse ba silafalitsoe ke libe, melato le litlolo tsa rona.

Jesus on the cross

Leha ho le joalo, nalane ea Jesu ha ee felle hona lefung leo le sehloho. Molimo o ile oa mo tsosa hara bafu. ‘Me barutuoa ba hae ba ile bam o bona hang hobane a tsohe bafung. ‘Me ka le leng o ile a nkeloa marung ho ea leholimonh ho eaba le Ntate ‘me o lutse letsohong le letona la Molimo.

Kajeno Jesu oa o bona le hona ho utloa kopo  le lillo tsa hao. U bile o tseba tsohle ka oena, oa o khathalla le ho tsotella. Ake o mo atamele ka thapelo. ‘Me o mo tsebise mathata ohle a hao. U malala-a-laotsoe ho kopanela le oena le ho thusa. O ka inamisa hlooho ea hao, ‘me oa buoa le Eena hohle ka nako tsohle.

Ka letsatsi le leng u tla khutla! ‘me u tla nka bohle ba lumetseng ho Eena ho ba le eena lehaeng le lecha, Leholimong.

Jesus listening to a woman pray

“…ke tla boela ke khutle, ke le nkele ho ‘na, hore moo ‘na ke leng teng, le lona le be teng.” Johanne 14:3

Hokahana le Rona

Kopa libukana