Lelapa Le Thabileng

Lelapa Le Thabileng


Bebele e re fa meoloane ea seo lelapa le lokelang hoba sona, ke sebaka se hlophisehileng, lehae le tsitsitseng, le tikoloho e mofuthutho ho bohle. Lelapa e kaba Sebaka khatholoho le khotsofalo kapa sebaka sa liqhoebeshano, hlonamo le likhatsatso tsa mefuta. Na lelapa la hao ke le thabileng, le tiileng, le khonang ho ema ha lifefo tsa bophelo li tsukutla lenyalo la hao?
Lelapa ke sebaka le sebae sa bohlokoa phelisanong ea batho. Le hlohonofalitsoe le ho tlots’oa ke Molimo ho fihla lintla tsena ho Holisa le ho matlafatsa meea ea rona, maikutlo le menahano le ho khotsofala litakatsong le ‘meleng. Morero oa Molimo esale ele hore e mong le e mong eo eleng setho sa lelepa a tlisetse ba bang thabo le nyakallo le hore lelapa le phelisane le ho lulisana hamonate ka boiketlo.

Hobane Malapa A Mang A Sa Thaba A Sena Khotso

Hobaneng, joale! Malapa a mangata a sa thaba ebile a sena khotso? Hobaneng ha malapa a thueha ka lebaka la ho se utloane ka maikutlo, le likarohano le tlhalano? Lebaka la mantlha eba hore tsela le bohlophisi ba Molimo ha bo ea natsoa le ho eloa hloko. Lentsoeng la Molimo ho ts’ets’oe teng malebela ohle a thusang lelapa hore ebe le thabileng kamehla. Lelapa le ahiloeng ho ea ka lentsoe la Hae, eba sebaka seo ho kollang Lerato, tsepano, lithahasello tse kopanetsoeng, ho bile ho sena boikhabi empa ele ho sebeletsana ka pelo e ntle. Ke feela malapa a joalo, a tlisang thabo le nyakallo maphelong a rona, ‘me a bile a re bolokela tikoloho le naha. Na oena o latela tsela le morero oa Molimo, Eena Moqhapi le Mothei oa Lelapa. “Ekare ha e se Jehova ea hahang Ntlo, ba e hahang ba sebeletsa lefeela…” (Pesalema 127:1)
Ts’iu ea Bocha ke hona moo motheo o etsoang, oa bokamoso ba malapa a rona. Bophelo bo hloekileng pela Ntate Molimo, ke bona beo eleng taba ea bohlokoa boitlhophong ba ho ken aka hara lenyalo. Boetsalibe ba pele ho lenyalo mabapi le tsa thobalano, bo thefula botsitso boitsoarong ‘me bo beha bokamoso ba lelapa tlokotsing le tsietsing. Ho ikhaba le ho inahanela bo-rona feela bocheng ba rona ho beha mohlala oa bophelo bo bobe bo lubakaneng ba ka  lenyalong. Lipalo tse phahameng tsa litlhalano ke sesupo le bopaki ba bototobetseng ba linnet tsena. Libe tsa mofuta oona, motho o lokela ho li bakela le ho sokoloha ho tsona ho ka ba le bophelo bo bocha ho Kreste. ‘Me tsohle tsa khale li fete ebe Molimo o kena bophelo ba hao ka mahlohonolo a hae ho oena.
Lelapa le qaleha hang ha monna le mosali ba koapangoa ka lenyalo le halalelang. Bebele eleng lentsoe la Molimo e re bolella le ho re ruta hore eka khona ha re nyala “…e mpe e be Moreneng feela” (1 Ba-Korinthe 7:39). Hona ho bolela hore ka bobeli monna le mosali ba lokela hore ba nehelane ka maphelo a bona le lithato le litakatso tsa bona ho Molimo. ‘Me Molimo e be eena oa mantlha, ea tlang pele bophelong ba bona. Empa ha monna, mosali kapa bobeli ba bona ele baikhabi ba ichebileng bo bona, ebe joale ke sesupo se feng sa mantlha se bonts’ang thabo e kopanetsoeng?

Qetella litaba tsa: Lelapa Le Thabileng

Ho Nyalla Moreneng

Ha ho buoa ka ho nyala “e mpe e be Moreneng” hoo ha ho bolele feela hore monna le mosali e be Ba-kreste, empa ho bolela hore Morena ebe Eena ea ba etellang pele ho kopaneng hoa bona.Ha ele litakatso tsa botho, khahleho ea lits’obotsi le seo motho anang le sona hase tsona lits’ia tsa lenyalo ke mafosisa ha motho a ka li hloaea ele tsona tsa ho qala. Joale ha taba tseo e kaba tsona susumetsang khahlano ea bona e mong ho e mong, e ba ho tla qholotseha pherekano le likhohlano lenyalong le joalo. Ha re ka lamella Molimo ho re tataisa le ho susumetsa khetho ea rona ea molekane, ke moo ebang bohlale bo tsoang ho Molimo bo re thusa ho khetha molekane eo mo hlokang, ebile a o tsoanelang, eseng khetho ea nakoana empa ea lilemo tse ngata tse tlang elng  bophelo ba lona bohle. Ha ho le joalo Molimo ha fuoe sebaka sa pele pelong ea motho a ka susumetsa litabatabelo tse itseng le semelo se seng, tse ka ahisanang ho le sebetsa ‘moho bakeng sa lelepa le tsitsitseng “ Ba babeli e tla ba nama e le ‘ngoe” (Mareka 10:8).

Tebello ea Molimo ka lenyalo ke hore ebe selakane sa bophelo bohle, eseng feela tokomane ea molao oa lenyalo. Morena Jesu o ile a fana ka taelo e hlakileng ere: “…Seo Molimo o se kopantseng hammoho, se se ke sa aroloa ke motho” (Mattheu 19:6)

Tsamaiso Ea Bo-Molimo Leapeng

Lehae ke motsana, ‘me joaloka karoloana ea sechaba phano ea boikarabello bo itseng e ea hlokahala. Molimo o re file ‘mapa oa tsamaiso ena Bibeleng. Ke ‘mapa oa matla, oo ha o ka lateloa o tlisang taolo le thabo lehaeng. Boikarabello bo boholo bo hlokoa ho monna, ebe mosali le ngoana, ka hlahlamano eno. (Bala 1 Bakorinthe 11:3; Baefese 5:23-24).Ha Molimo a beha ‘molao’ , ‘molao’ ono e ba o Halalelang. Ho se ikobele molao o joalo ho tlisa masoabi. Ka lehlakoreng le leng,o hlohonolofatsa ba ikobelang oona ka ho loka, thabo le mohau.

Lenyalong monna le mosali ba theha kopano eo ho eona e mong le e mong a bang le boikarabello hape ho na le ho lebeletsoeng ho tsoa ho eena. Bobeli monna le mosali ba hlokahala ka mesebetsi le bokhoni ba bona ba tlholeho bo fapaneng ho etsa lehae le phethehileng.Ho lokela ho be le ea etellang lehae pele ‘me Molimo o file monna boikarabello boo. “hobane monna ke hlooho ea mosali, joalokaha Kreste le eena e le hlooho ea kereke, ‘me ke eena ‘Moloki oa ‘mele oa hae.”

Baefese 5:23). Lerato le joalo le tebisitsoe moeeng oa boinehelo. Ke lerato le nang le tsotello le etsang hore monna a talime mosali “joaloka ‘mele oo e leng oa hae “ (Baefese 5:28). Monna ea nang le lerato ha a nke mosali e le ea ka tlase ho eena. Empa o ntšana se inong le eena, a batle boeletsi ho eena,ho mo etsa molekane oa ‘nete ka lerato la hae ho eena. “Haele lona basali, le utloe banna bao e leng ba lona joalo, hore leha ba bang ba ka ba teng ba sa lumeleng lentsoe, ba mpe ba hapuoe, leha e ke ke ea eba ka lentsoe, e be ka metsamao ea basali ba bona,”

( 1 Petrose 3:1). Ha mosali a latela boetapele ba monna oa hae lehaeng, ‘me monna a latela ba Kreste, lehae la bona e tla ba setšabelo sa khotso le khotsofalo. Baefese 5:33 e re, “…’me mosali eena a hlomphe monna oa hae.” Borabele khahlanong le ‘molao’ ona bo timelitse khotso malapeng a mangata kajeno. Ho hata ka thoko ho ‘molao’ ona ha ho tlise feela khohlano malapeng, empa ho boetse ho tlisa ntoa ea semoea pelong ea mosali.

Sebaka Sa Bana

Hangata le hangata re nahana ka bana, ‘me re etse qeto ea hore ba Hloekile ntle le sekoli ebile ha bana molato le o mong. Leha, ho le joalo, kaofela ba tsoaloa bana le sebe sa tlhaho. ‘Me ha ngoana a ntse hola, o tla lemoha boikhabo ba bo-eena botla eketseha ho paka seo. O tla etsa lintho tse tla sulafalletse eena le ba bang, ‘me batsoali ha ba sa mo khalemele ka thata e qetella eba tloaelo ea hae. Boikarabello ba ngoana ke ho utloa le ho mamela batsoali ba hae. “Bana, utloang batsoali ba lona Moreneng hobane ke ntho e lokileng” (Ba-Efese 6:1). Mohlala o phethehileng oa ngoana ea nang le kutlo ho batsoali re o bona bophelong ba Jesu ha ene le ngoana. “Eaba o theoha le bona, a ea Nazaretha. O ne a ba utloa…” (Luka 2:51) Ha boikokbetso bo tsamaea ka mo bo tsoanelang ka teng, ke moo re fumanang lelapa, batsoali le bana ba thabileng, ‘me hoo ho etsa lelapa le mofutho ho bohle.

Ha tsela ea Molimo ea hlahlamano e latetsoe e ba joale batsoali bat la phelela bana ba bona, ‘me le bana ba phelele batsoali, ‘me bohle ba phelele Molimo. Lelapa le joalo eba hlohonolofatso tikolohong  le metseng ea rona ‘me e fa naha seriti se hlomphehang.

Bacha ba bangata metseng le metsaneng ba inehetse lithethefatsing, joala, menate ea lefats’e, botumo ba nakoana, menate ea boinyakalatso. Ba hapiloe le ho bofshoa ke lefats’e la joale le menyakoe ea lona, ‘me ha ba natse boitsoaro le seemo tsa botho. Lintho tsena tseo ba seng ba sa li natse kajeno ke tsona tse neng li fa sechaba sa rona seriti le boleng bo holimo.  Hore e be rena le bacha ba sa tsitsang le ho iketla boitsoarong na ebe lebaka hase bosieo ba malapa a bolokehileng le a thabileng ele sona sesosa sa mantlha? E be oena o etsang ka boemo bo? Na ha ho so tle ho oena hore ekaba ho etsa lelapa la hao e be le thabileng ho itsetlehileng ho ts’epahalleng Molimo ka pelo ea hao eohle?

Jesu Lejoe La Ntlha La Motheo

Ha motho a batla ho haha lelapa le thabileng ebile le matlafetseng, eka khona Jesu ebe eena motheo oa lelapa leo. Lipula le lifefo tsa bophelo li ka tla khahlanong lenyalo le joalo, empa ka Kreste le tla ema le be le hlole.

(Mattheu 7:24-27)

“Ka baka leo, e mong le e mong ea mamelang lipolelo tseo tsa ka, ‘me a etsa ka tsona, nka mo ts’oants’oa ka monna ea bohlale, ea hahileng ntlo ea hae letlapeng; ‘me pula ea theoha, phororo tsa tla, le meea ea foka, ea otla ntlo eo; ‘me ha e a ka ea oa, kahobane motheo oa eona o le letlapeng. Empa e mong le e mong ea mamelang lipolelo tseo tsa ka, ‘me a sa etse ka tsona, a ka ts’oants’oa ka monna ea leoatla, ea hahileng ntlo ea hae lehlabatheng; ‘me pula ea theoha, phororo tsa tla, le meea ea foka, ea otla ntlo eo, ‘me ea oa, ‘me ho oa ha eona ea eba ho hoholo.”

Morena Jesu ke eeena ea re supisang tsela, ea re fang matla hap eke eena ea re khothathatsang hore malapa a rona ebe a atlehileng ebile a thabile hara lefats’e le khopo le senang qenehelo. Morena Jesu ha sa le lefats’e ene ele motho ea ratang lelapa, ho joalo le kajeno ‘me u malala-a-laotsoe ho kena ka hara malapa a rona. Ke ka hoo a reng: “Bona, ke eme monyako, ‘me kea kokota…” (Ts’enolo 3:20). Pele, u kokota monyako oa lipelo tsa rona, e be ha morao u kokota monyako oa malapa a rona. Na e be oena o tla mo bulela?

Bonnete ba taba ke hore lelapa le thabileng le qala lipelong tsa rona.  Re tla sitoa hoba le khots esa ‘nete le thabo ea sebele malapeng a rona ha feela lipelo tsa rona li sa apareloa ke thabo le khotso. Tlholo ea letsatsi ka leng khahlanong le tsitspano le pherekano tse tlang letsatsi le leng e k aba ea rona ha fella re ka beha ts’epo ea rona ho Molimo. “Ea pelo e tiileng u tla ‘moloka khotsong e fetisisang, ka hobane o u ts’epile” Esaia 26:3

Lelapa le behileng kapele batla rapela hammoho bakeng sa lipelo tsa bona, bakeng sa lelapa la bona, le bakeng sa litlhoko tsa tikoloho e ba potileng. Thapelo e tlamahanya lelapa hammoho. Polelo e tsepahalang e tummeng e re: “ lelapa le rapelang hammoho le lula hammoho.”

O lokela ho lumela le ho amohela morero oa Molimo bakeng bophelo ba hao le lelapa la hao. Bulela Morena Jesu monyako oa pelo ea hao “Kajeno, ha le utloa lentsoe la Oona, le se ke la thatafatsa lipelo tsa lona..” Ba-Heberu 3:15. Morena o larile o emetse ho hlohonolofatsa pelo ea hao le lelapa la hao. Khutlela ho Eena ka pelo eohle ea hao ‘ me o mo tsepahalle. Ka letsatsi le leng le Eena ka lebaka la qeta e molemo eo o ka ee etsang, u tla u bulela monyalo oa lehae la hae eleng leholimo, moo teng o tlang ho khahlanyetsoa ke thabo le khotso tsa ka hosafeleng.

Hokahana le Rona

Kopa libukana