Na U Tseba Molimo Oa ‘Nete?

Motho e mong le e mong hona le seo a se khumamelang. Batho ba bang ba khumamela lihloliloeng, ba bang motho, ba bang lintho tse behliloeng, ha ba bang ba khumamela bona. ‘Me mofuta oo oa batho o bonts’a boitolobetso ba bona ho melingoana eo ea bona ka tsela tse fapakaneng. Leha ele mona boholo ba bona batho bao ba tsoelapele ho bonts’a boitolobetso ho melingoaneng ea bona, empa ho salang ke lenyora le sello se seholo lipelong tsa bona. Batho bana ba khona ho fumana khatholoho le phomolo ea nakoana meeeng ea bona ebile ba sena ts’epo ea letsatsi le hlahlamang. Ke moo ba fihleloang ke ho soaba hoba joale bokamoso ba bona bo ba joaloka nako mohla tsietsi. Melingoana eo ba ee sebeletsang ha e khone ho ba thusa ho koala sekheo se bang teng meeeng le maphelong a bona.

“Lits’oants’o tsa bona ke silefera le khauta, mosebetsi oa matsoho a batho. Li na le melomo, ‘me ha li bue; li na le mahlo, ‘me ha li bone. Li na le litsebe, ‘me ha li utloe; li na le li nko, ‘me ha li fofonele; Li sitoa ho ts’oara ka liatla tsa tsona; ka maoto a tsona ha li tsamaee, ha ho lentsoe le tsoang ‘metsong oa tsona” Pesalema 115:4-7

Uena u khumamela mang? U lula kae molimo ua hau? Na ua phela? Ekaba u etselitseng letsatsing la kajeno? Na u se u ile oa buoa le Eena kajeno? Na u ile a arabela sello sa pelo ea hau? Ke eng hoo u lumelang ho ona?

Ntumelle ho hlahisa ho uena Molimo eo eleng Eena oa ‘nete ea hlotseng satane, eo eleng sera sa rona se seholo. Ke Eena Molimo oa tlholeho eohle, eo ileng eare ha buile hang hore tsohle li be teng li ileng tsa feela tsa ba teng. Mangolo a halalelang eleng Bebele e re bolella ka Molimo enoa oa leholimo, Eena ea bopileng motho ka lerole la lefats’e. U ka fumana taba tsa tlholeho ho Genese khaolo 1 le 2.

Ke Molimo oa bosahlaheng le bosafeleng. Ha ana qalo leha ele qetello. E ne e le Eena maobane, e sa le eena le kajeno, ‘me e tla ‘ne e be Eena ka ho sa feleng. Ke eena Motlholi le ‘mopi oa tsohle, ke Eena ea kakatletseng le ho boloka lintho tsohle. ( LIKETSO 17:22-34)

Qetella litaba tsa: Na U Tseba Molimo Oa ‘Nete?

Molimo enoa ea moholo ha kana, ea lulang maholimong, O bile o na le thahasello ho uena u le motho. Oa u bona ka hara litila-tila le lets’oele la batho ba lefats’e. Oa u rata hape oa u tsotella. Molimo oona O batla likamano tsetebileng ho fetang tsa setsoalle. Ke ka hoo a rometseng Mora oa hae hore e tle ebe eena mopholosi oa rona. O batla ho phela le uena, empa ha batle hoo fela hona le se seholo seo a se batlang ke ho etsa lehae ka hare ho rona, ho phela ka ho oena. O re:  “Lulang ho ‘na le ‘na ho lona” Johanne 15:4

Ha eba feela a sa lule ka pelong ea hao, ebe ke mange a lulang? Ha re sheba lintho re tla lemoha hore satane oa busa ‘me o busa maphelo a litila-tila tsa batho lefats’eng. ‘Me ke eena ea renang ka hara lipelo tsa batho bao. Satane o ba phephetsa le ho ba hohela ka liketso tse mpe joaloka leshano, bosholu,litakatso, bomenemene, boiphetetso, bofebe,le boiphahamiso. Ha feela satane a phela ka pelong ea hao, ebile a hohella ho se seng sa libe tsena le ho feta tsena, hobane o keke oa bona ho le molemo ho balehela ho Molimo oa melimo, ea nehelaneng ka mora oa hae ea inotsi, Jesu Kreste, hore a tle a shoe bakeng sa libe tsa lefats’e lohle. Johanne 3:16

Eka nna eaba oa ipotsa hore “na ebe taba ee ke ea ‘nete? Ho tla joang hore Molimo ea mo kaalo, ea Matla ohle a lule ka hara pelo ea hao” Esaia 57:15

“Hobane ho itsoe ke Mookameli ea holimo-limo, eo bolulo ba hae eleng bo sa feleng, ea bitsoang Mohalaleli: Ke ahile ng’along e phahameng…”

Ha eba u khathetse ebile u tenehile ke bophelo ba boetsa-libe, hobane o sa bone ho le molemo ho bitsa ho Molimo ea moholo, u be u sokolohe, u bakele libe tseo. Ka tumelo ho Molimo le hlats’uo ea mali a Jesu Kreste libe tsohle tsa hau li tla tsoareloa ‘me u amohele semelo se secha sa Bo-Molimo. Joale ha satane a tla ho tla o leka, u tla ikutloela boteng ba Molimo ea moholo bo tlatsa ho hlola liphephetso tseo tsa satane. Ke moo Molimo a tlang ho fa tataiso le ho ruta lintho tsohle.

Johanne 14:26 “…ke Eena ea tla le ruta tsohle, ‘me u tla le hopotsa le tsohle tsee ke le bolelletseng tsona.”

Ho Johanne 10:10, Morena Jesu o tsepisane ka bophelo ka botlalo, bo fetisisang ‘me le oena a ka o fa bona ha u lumela ho eena. Bophelo bona ke mpho ‘me e tlaba ho uena ha fela u mo tsepahalla ebile o mo utloa. “Ha le rata ho utloa, le tla ja monono oa lefats’e.” Esaia 1:19 Ha hona molimo oo mong o moholo joaloka Molimo enoa.

Hokahana le Rona

Kopa libukana