Morero O Motle Oa Molimo Ka Pholoho

Leseli La Lefats’e

Bibele ke lentsoe la Ntate Molimo, ke ‘nete ka hosafeleng. E tsoere litaba tsa hloleho ea lintho tsohle, ho se utloe Molimo, le ho oa hoa motho le tsuo e tlisitsoeng ke hobane motho a sitetsoe Molimo. ‘Me e boetse e re bolella ka lerato le makatsang la Molimo, ho motho ka ho etsa mokhoa le tsela ea ho lopolla motho. Bibele e re bolella ka Mopholosi ea ileng a tsoaloa, a ba a shoa bakeng sa libe tsa batho bohle, a ba a tsoha bafung bakeng sa pholoho ea batho. Mang le mange a tla lumela molaetsa oa pholoso eo, o tla fumana ts’oarelo ea libe tsa hae, botsitso ba maikutlo, lerato mahlong a batho, matla khahlonong le sebe le ts’epo e phelang bakeng bophelo bosafeleng.

Hloleho e Hlolla ea Molimo

Molimo, ke eena ‘mopi oa hloleho eohle, ‘me esale a le teng. O hohle ka linako tsohle. Ke Molimo ea matla ohle, ea ts’ebang tsohle, bohlale bohle ke ba hae.  Ka matla a hae a maholo lintho tsohle li ile tsa hloleha. Molimo o bopile lefats’e le apesitsoeng ka metsi, eaba o re; “Ha ho hlahe moo ho omileng” eaba ho feela ho eba joalo ka ha laetse. A theha lithaba le liphula ‘me a li apesa ka joang ban aha, le ka lipalesa tse ntle, le ka lifate tsa mefuta. A bopa le linonyana tse binang meloli e fapakaneng. Molimo a bopa liphoofolo tsohle tse lefats’eng, tse kholo le tse nyane, tse fulang naheng le tse lulang merung, hammoho le likokonyana le lihahabi tse ka tlase ho lefats’e. A theha maoatle, linoka le mats’a le tsohle tse nyekenyang metsing. A etsa likarolo tsa mafats’e moo merabe ka ho fapana e phelang teng. Molimo a etsa letsatsi hore le buse motseare le ho futhumatsa lefatse, le khoeli ho bonesa bosiu.  A apesa leholimo ka linaleli tse ngata tse ntle tse phatsimang bosiu. Eaba ha qetile ka tsohle Molimo o bopa motho ka lerole la lefats’e. A bululela linkong tsa hae phefumoloho ea bophelo, ‘me motho ea eba moea o phelang. Molimo a mo bitsa Adama.

Molimo a bona hore Adama o hlorile, ,me o hloka mothusi, a mo robatsa boroko bo boholo. Eaba o nts’a lehopo ho Adama a etsa mosali. Adama a rata Eva, ‘me le eena a rata Adama. Eaba ba ba le khokahano le kopanelo e mofuthu ‘moho. Oonsa e ne ele morero oa Molimo ka lelapa.

Molimo a hlola le ho bopa tsohle ka matsatsi a ts’eletseng, eaba ka la bosupa oa phomola. A sheba tsohle tseo a li entseng, ‘me a bona hore ho molemo hape ho ho tle. Eaba Molimo o hlohonolofatsa letsatsi la bosupa, a le khetha hore ke letsatsi la motho la phomolo.

Qetella litaba tsa: Morero O Motle Oa Molimo Ka Pholoho

Bibele e boela e re bolella ka ho oa ha lenyeloi le bitsoang Satane, kapa liabolosi. O ile a tebeloa leholimong ‘me a lahleloa lefatse’eng ka hobane a entse ho leng hobe leholimong. ‘Me ka baka la hae ho teng, mahlomola, lillo, bohloko, bokulo, ‘me lefu la kena lefats’eng.

Tsietsi Ea Pele Ea Sebe

Molimo a rata Adama le Eva haholo. O ne a e ntse ts’imo e ntle bakebg sa hore ba phele ho eona. E ne e bitsia Edene. Adama o ne a lokela ho ee lebela le ho ee hlaolela. Ts’imong eo hone hona le litholoana le meroho ka mefuta ea teng, hore ba ee je. Empa ho ne ho na le sefate hara ts’imo se bitsoang sa tsebo ea bottle le bobe. Molimo o ne a ile a laela Adama hore a seke a ja tholoana ea sefate seo, hobane mohlang a ka se jang , o tla shoa. Eaba ka letsatsi le leng Satane o tla ho Eva, ‘me a mo bolella leshano a re: “H a e le ho shoa, le k eke la shoa; Molimo o mpa o tseba hobane, mohla le li jang, mahlo a lona a tla tutuboloha, ‘me le tla ba joalo ka melimo, le tsebe bottle le bobo.” Genese 3:4-5

Eare ha sheba tholoana tsa sefate seo se setle, a bona hore se ea lakatseha ho ka jeoa, le hore  sea hlalefisa. Eaba o nka tholoana tsa sona, ,me a fa Adama bobeli ba ja. Hang-hang ba utloa lets’oalo lipelong tsa bona,. Ba ikutloa ka tsela eo ne so ka ba ikutloa ka teng. Ba tseba hobane ba e ntse ho sa lokang. ‘Me ba apareloa le masoabi le lihlong, ha ba lemoha ho se utloe Molimo hoa bona.  Eaba ts’abo e kenella lipelo tsa bona, ha ba hoopla hore Molimo o tlo kopana le bona. Eaba ba ikapesa ka makhasi a lifate. 

Eitse ha ho pholile, letsatsi le se lea likela , Molimo a bitsa Adama  a re ho eena: “U hokae na? Empa ne ba k eke ba ipata pela sefahleho sa Molimo,  eaba ba ihlahisa pela Molimo ‘me ba amohela sebe sa bona. Eaba Molimo o etsa hore ba utloisise  boholo ba sebe ka ho tlola taelo ea hae. A ba bolella hore o tlo ba otla ka lebaka la ho se utloe hoa bona. A re ho tloha joale le tla hlaheloa ke tse bohloko, mathata bophelong ba lona. ‘Me ho tloha mohlang oo batla sebetsa ka thata hore ba tle ba je. ‘Me ‘mele ea bona bona e tla khathala e tsofale. ‘Me bat la shoa ba boele leroleng la lefats,e hape.

Kamora hore Molimo a ba nts’e ts’imong e ntle, Molimo a bea likerubime  tse tsoereng lerumo le tukang, ho ba thibela hoja sefate sa bophelo. ‘Me ba qala ho utloisisa litlamorao tsa sebe sa bona le hore na se ba tliselitse mahlomola a mahola ha kae.

Litlamorao Tsa Ho Sitoa

Adama le Eva ba ile ba spoabela sebe sa bona haholo, sa ho se utloe Molimo. Leha ba ne ba sitetsoe Molimo joalo, empa o ne a ntse a ba rata. O ile a ba tsepisa Molopolli eat la tlisa pholoho ea batho bohle.

Kaine le Abele e bile bara ba babeli ba Adama le Eva. Ka tsatsi le leng, ba rata ho hlahisetsa Molimo mahlabelo. Kaine a tlisetsa Molimo lijo tse behoang ke lefats’e. Athe Abele eena  a khetha likonyana tse mohlape oa hae, ‘me a etsa sehlabelo ka tsona, a tsolla mali a tsona. ‘Me Molimo  a talima sehlabelo sa Abele hobane a khahlisitsoe ke sona. Empa Molimo a seke a khahlisoa ke sehlabelo sa Kaine leha ele nyehelo ea hae.

Kaine ha lemoha hore  o khahlisitsoe ke sehlabelo sa Abele, a mo monela, ‘me lehloeo bakenf sa Abele la kena pelong ea hae. ‘Me ka tsatsi le leng eitha a re: “Abele Ngoan’eno o kae?” Kaine o ne  a sa rate ho bolela ‘nete, eaba o re: “ Ha ke tsebe; a ke molisa oa ngoan’eso na?” (Genese 4:9) Kaine le eena ha ka utloa le ho latela litaelo tsa Molimo. Molimo o ne a ile a mo omela le ho mo elelisoa kotsi pele a ka bolaea Abele a re: “ Ekare ha u etsa hantle, na sefahleho sa hao se k eke sa ela na? Molimo  a mo lemosa hore hoja a e ntse hantle sehlabelo sa hae se k aba se amohetsoe. ‘me hoja o ile a fetola sebopeho le boitsoaro ba hae  eaba o rata ngoan’abo. Hang hape aebe sa etsa motho hore a ne a arohane le Molimo a be hole le sefahleho sa hae. Eaba Kaine eba mobalehi le moleleri lefats’eng.

Molimo O Rataile Lefats’e A Ba A Lefa Mor’a Hae

“ Ke ho re, kajeno, le tsoaletsoe ‘Moloki, motseng oa Davida; ke Kreste, Morena” ( Luka 2:11).

Kamora hore Abele a bolaoe, Kaine o ile a tloha habo, Adama le Eva ba tsoala mora e mong. Lebitso la hae ea e ba Setha. Eaba Setha e ba monna ea ts’abang Molimo. ‘Me Molimo a hlohonolofats’a litloholo tsa Setha. Ba ile ba utloa ‘me ba lumela ts’episo ea Molimo e ntle ea hore o tla romella ‘Moloki ho ba lopolla. Abrahama, ka ho otlolloha, o ile a lumela Molimo, ‘me ka ho etsa joalo a bitsoa motsoalle oa Molimo. Abrahama a boleloa hore ka litloholo tsa hae Molimo o tla hlohonolofatsa lichaba le merabe eohle ea lefats’e.

Lilemo tse ngata hamorao Molimo, a phethahatsa ts’episiso eaba o romela ‘Moloki lefats’eng. Taba eo e ile ea etsahala ka mohlolo, motseng o monyane oa Bethlehema oa Judia. Ho ne ho na le setala sa liphoofolo, eaba ngoana o tsoaloa ke moroetsana Maria, ea neng  a s aka tseba monna.(Luka 2:1-7). Lenyeloi le ile la bolella Maria hore a tle a rehe ngoana lebitso la Jesu (ke ho bolela ‘Moloki). ‘Me o tlaba moholo, ‘me o tla ruta batho litaba tsa ‘muso oa Molimo. Jesu o ile a hola joaloka ngoana e mong. Ha a se a le lilemo li leshome le metso e ‘meli, o ne a se a utloisisa lentsoe la ka botebo ho feta barutehi le bangoli ba Jerusalema. O ne a bonahala a tseba ka botlalo litaba tsa molao le tsa baporofeta. Ho ne ho sena motho ea mo botsang potso eo a ka hlolang ho ee araba.

Jesu o ne a thahasella haholo ho kopanela le lihloko tsa batho. Ha se a le lilemo tse mashome a mararo, o ile a qala ho ruta masinagogeng. Eaba ka letsatsi le leng o bala bukeng ea testament ea khale, boporofeteng ba ho tla hoa Messia. Eare ha qeta ho bala, eaba o re ho batho: “Kajeno, lengolo leo le etsahetse, le ikutloela” (Luka 2:21). O ne a ruta batho ka borena le matla. A ruta hore batho ba bake hobane ‘muso oa maholimong o atametse.  A hlalosa hore ‘muso oa maholimo o keno aka ts’okoloho feela.  A hore batho ba kumamele Molimo ka ‘nete le boikokobetso. ‘Me a khalemela ba ikhohomosang le bas a lumeleng ka labaka la libe tsa bona. A ruta litaba tse molemo tsa lerato ho mafutsana le ba hlokang.

Jesu O Fana Ka Bophelo Bo Sa Feleng

Jesu o ile a ruta hore “ Ke ‘na tsoho le bophelo, ea lumelang ho ‘na, leha a shoele, o tla phela” (Johanne 11:25).

Jesu o ile a etsa mehlolo e mengata, h leka ho khulisa batho hore ke eena ‘Moloki eo bam o ts’episitsoeng ho tsoa ho Molimo.  O ile a folisa bakula, a tutubolla lifofu, a etsa litholo li boele li utloe hape, a leleka matemona, a tsosa bafu ba phela hape. O ile a tsamaea holima metsi, a khutsitsa sefefo sa leoatle ka polelo ea lentsoe la hae.  O ile a rohaka sefate sa feeea, eaba sea omela ho isa metsong ea sona. O ile a fepa batho ba fetang likete tse hlano ba ne ba lapile, ka mahobe a mahlano le tlhapi tse peli. Ha ba qetile ho ja ho ne ho setse liroto tse leshome le metso e ‘meli tsa lijo. Bats’oasi ba litlhapi ba ile ba tsoasa litlhapi tse ngata ka taelo ea polelo ea hae. Ka letsatsi le leng o ne a kopane le balepera ba leshome, ba ileng ba utloela ka botumo ba Jesu. Ba hooa ba re: Monghali, re hauhele” Ka polelo ea hae feela eaba ba ntlafala, ba fola.

Lets’oele le le ngata le ne le latela Jesu ka tsatsi le leng le leng, ha kena motseng kapa ha le tseleng. Batho ba ne ba fumana hlohonolofaatso ka mantsoe a hae a mosa, a molemo, a nang le kutloelo bohloko le ka mehlolo ea neng a e etsa. ‘Me a qala ho bolella mats’oele hore ke Mor’a Molimo, le hore Molimo ke Ntat’ae. ‘Me bohle ba neng ba lumela mantsoe a hae ne ba ruoa molemo le hlohonolofatso e kholo. A bolella ba lumetseng ho eena hore ke ban aba Molomo.

Jesu a re ho barutuoa ba hae: “Meaho e mengata ka tlung ea Ntate: hoja ho se joalo, nka be ke le boleletse; ke ea ho le lokisetsa bolulo. ‘Me etlare ha ke se ke ile’ ke le lokiselitse bolulo, ke tlaboela ke boee, ke le nkele ho ‘na, hore moo ‘na ke leng teng, le lona le be teng” (Johanne 14:2-3). Leholimo ke lehae la Ba-Kreste bohle. “Tlohong, lona ba hlohonolofalitsoeng ke Ntate, le amohele ‘muso oo le o lokiselitsoeng ha e sa le lefats’e le theoa”( Mattheu 25:34)

Jesu O Shoetse Libe Tsa Rona

“ Eitse hobane ba fihle thoteng e bitsoang Lehata, bam o thakhisa…” (Luka 23:33)

Bangoli le Bafarisi ne ba halefisitsoe haholo ke Jesu le lithuto tseo a li rutang. O ne a ba nyatsa hangata ka ho ipatlela tlotla le ho ikhapela lichelete tsa batho ka bolotsana. Ba ne bas a batle Jesu, ba mo monela, ka hobane batho ba bangata ne ba lumela ho eena, ‘me bam o latela, ba bile ba mo rorisa. Ba ne ba ts’aba hore sechaba se tla etsa Jesu Morena oa bona.

Ka mehla ba leka Jesu ka lipotso, hore a tle buoe kapa ho etsa ntho e tla etsa hore batho ba lahleheloe ke ts’epo le tumelo ho eena, empa Jesu o ne a ba lemoha pele, a ba arabela ka bohlale bo, ba phahametseng. Lehloeo le khalefo tsa bona tsa nna tsa tota, ha Jesu a tsoelapele ho tsebahala le ho tum aka hohle. ‘Me ba qala b aloha maraba a hore na ebe batla mo tsoara joang, tle ba mo bolaee.

Ba atleha ho tsoara Jesu, ‘me bam o isa lekhotleng,  ba ma qosa ka hore ke moetsalibe le monyefoli. Ba mo qosa ka litaba tsa boiqapelo  ba leshano. ‘Me bam o hlahisa kapela Ponti Pilato, ‘musisi oa Roma ea neng a le Judia. Pilato a se fumane molato ho Jesu, eaba o khetha ho mo lokolla. Empa baqosi ba Jesu ba halefa haholo, ba hooa ba re: “Ha thakhisoe”. Eare ha Pilato a utloa lerata la ho halefa hoa sechaba le lits’oso, a lumellana le kopo ea bona, ‘me a nehelana ka Jesu ho bona. Eaba ba nka Jesu ba mo roesa moqhaka oa mofapa-hloho hlohong, ‘me ba qala ho mo soma le ho tseha ka eena bam o bitsa Morena. Ba mo tsoela ka mathe, ba  mo otla hamper. Qetellong, ba mo thakhisa sefapanong, ‘me ba mo tlohella teng hore a shoe.

Jesu o ile a bolaoa a sena molato leha ele sebe sa se e ntseng, joalo ka konyana eo Abele a e hlaba ho etsa sehlabelo aletareng lilemo tse makholo-kholo tsa ho feta. Abele o ne a hlahisi konyana ele sehlabelo pela Molimo, e le lets’oao la Konyana ea Molimo e neng e tla hlabeloa lefats’e lohle tsoarelong ea libe. Baporofeta ba pele ba ile ba porofeta hore Jesu o tla utloisoa bohloko a be a bolaoe. Johanne mokolobetsi, o ne are: “Bonang, ke Konyana ea Molimo e tlosang libe tsa lefats’e.” (Johanne 1:29). “Hobane Molimo o ratile lefats’e hakalo, o bile oa le nea Mora oa oona ea tsoetsoeng a ‘notsi; hore e mong le e mong ea lumelang ho eena, a se ke a timela, a mpe a be le bophelo bo sa feleng” (Johanne 3:16)

Jesu O Tsohile Bafung Ho Re Lokolla

“ Ha a sa le mona, hobane o tsohile joalo ka ha a na a boletse. Tloong, le bone tao eo Morena a neng a behiloe ho eona” (Mattheu 28:6)

Letsatsing laboraro kamora lefu le lepato la Jesu, eleng letsatsi le qalang beke, basali ba ‘maloa ba tla lebitleng, hore bat le ba noke setopo. Ka ha ene e ntse e le ka meso, ba makala ha ba lemoha hore lebitla ha lena letho. Hore setopo sa Jesu ha se eo ka moo.  Ba tsoha haholo. Hang-hang manyeloi a mabeli a ba hlahela a apere liaparo tse benyang a re ho bona: “..Ea phelang na le ‘matlelang hara bafu? Ha a eo mona, empa o tsohile.”(Luka 24:5-6). Ka potlako ba boela ho barutuoa, ho ba bolella tseo ba li boneng le ho li utloa. Empa barutuoa ha ba lumele seo ba se bolelletsoeng, eaba Petrose le Johanne ba mathela teng ho ea bona ha eba efela ho le joalo. Le bona ba fihlela ho se letho ka lebitleng. Ba kena ‘me ba fumana masala a thathetseng setopo a mengoe hantle, pela moo hloho ea Jesu e neng e lutse teng. Eitse ha ba bona seo ba lumela seo ba se bolelletsoeng ke basali. Mantsiboea a letsatsi lona leo, barutuoa ba sa le hammoho, ba ikoalletse ka tlung, ka ho ts’aba Ba-Jude. Eaba Jesu o aba hlahela ‘me a ema hara bona, ‘me a re: “Khotso ebe le lona”. A ba bonts’a liatla tsa hae tse maqeba, le leqeba le lehlakoreng. Eitse ha ba bona hore ke eena Jesu lipelo tsa bona tsa tlala ka thabo, ‘me ba lumela hoba ke Jesu ileng a thakhisoa, ‘me o tsohile bafung. Kamora seo, Jesu a ihlahisa ho batho ba bangata ho ba tiisetsa ka hore efela a tsohile bafung.

Hoseng hoa letsatsi leo Jesu a ileng a tsoha ka lona, e sa le letsatsi la bohlokoa nalaneng le kajeno. Ka lona letsatsi leo morero oa Molimo o hlollang oa pholoso o ile oa fela, ‘me oa atleha. ‘Me morero oona oa pholoso o fetola lipelo le maphelo a batho ka mohau, le ka ho lumela ho Morena Jesu ka tumelo lefung le tsohong ea hae. “Ka baka leo, motho ha a le ho Kreste, ke ‘mopuoa e mocha; tsa khale li fetile; bonang, tsohle li nchafetse.” (2 Ba-Korinthe 5:17). Joale, bohle ba amohelang Jesu lipelong tsa bona, le ho mo latela ka kutlo bophelong bona, ba tsoha ‘me ba phele ka ho sa feleng leholimong. Jesu o itse: “ Ere ka ha ‘Na ke phela, le lona le tla phela” (Johanne 14:19)

Na molaetsa oo o buoa le pelo ea hau? Ebe karabo ea hau ke efeng? Na u tla sokoloha, U soabele libe tsa hau, ‘me u lumele evangeli? “‘Me ha ho poloko ho e mong; hobane ha ho lebitso le leng tlasa leholimo, leo batho ba le neiloeng, leo re ka bolokehang ka lona” (Liketso 4:12) Se ke oa lieha. Tloho ho Jesu kajeno.

Hokahana le Rona

Kopa libukana